Posted on

Olimpia. 4940m2 dla kultury i designu – projekt nr 42 w poznańskim budżecie obywatelskim

Wszystkich miłośników dobrego designu z Poznania, serdecznie zachęcamy do oddania głosu na Olimpię (projekt nr 42) w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.
Przywróćmy Olimpię, miastu, jego mieszkańcom oraz lokalnym twórcom.
Potrzebujemy Waszego wsparcia, by zamiast pustostanu, Olimpia stała się prężnym ośrodkiem kultury, sztuki i edukacji.
Projekt ogólnomiejski nr 42 to szansa na zagospodarowanie jej potencjału.Głosować można jeszcze tylko kilka dni – do 30 października na stronie Poznańskiego budżetu obywatelskiego. Zajmie Wam to tylko kilka chwil!

Kliknij i zagłosuj

Zobacz opis projektu

____________________________________________

Społeczne Miejsce Kultury OLIMPIA to realna odpowiedź na rosnącą aktywność poznaniaków oraz lokalową biedę, w której funkcjonują organizatorzy nawet największych festiwali. Kapitalna lokalizacja budynku, jego wielkość i zielony dziedziniec dają szansę stworzenia miejsca dla kultury i edukacji działającego przez okrągły rok. Mogą się w nim zmieścić teatry niezależne, studia, pracownie tematyczne, galerie, sale prób, biura stowarzyszeń i fundacji pomocowych oraz osiedlowe kluby senioralne.

Budynek OLIMPII posiada 4940m2. Jest jedynym obiektem kulturalnym Poznania, który w 4/5 jest pustostanem. OLIMPIA wymaga kapitalnego remontu, na który oczywiście nie ma środków.

Dalsze czekanie na cud to publiczne marnotrawstwo.

Zróbmy pierwszy krok. Pieniądze chcemy przeznaczyć na:
✔wykonanie i uruchomienie instalacji grzewczej dla całego budynku
✔naprawę instalacji elektrycznej i zasilania budynku
✔ wymianę windy

Dlatego:
✔ Zachęcamy do zainteresowania się ideą budżetu Obywatelskiego.
✔Proponujemy byście zagłosowali na projekt nr 42: Olimpia. 4940m2 dla kultury i edukacji.

Stwórzmy wspólnie Społeczne Miejsce Kultury!

Autorem projektu ożywienia Olimpii jest Adam Ziajski, szef Sceny Roboczej – Centrum Rzydencji Teatralnych

 

Posted on

Exhibition at UAP Design Gallery in Poznan

ZAPIS. Rajmund T. Hałas

2.06.2017 – 13.07.2017
Opening day: 2.06., 18:00
Closing day: 13.07., 19:00
Galeria Design UAP
Ul. Wodna 24
Curator: Katarzyna Laskowska
Planning Support: Mateusz Słociński
Coordinator: Julia Błaszczyńska
In collaboration with: nowymodel.org

 

“Designing, in whole it’s process is an art of decision-making. The wider the knowledge of the designer, and the freer the way they think, the more accurate a decision will be made. ”

R.T. Hałas, „Poznańska szkoła mebla, kilka refleksji”.

R.T. Hałas, „Poznańska szkoła mebla, kilka refleksji”.

ZAPIS. Rajmund T. Hałas is the first of a series of exhibitions presenting the output of Wielkopolska’s designers associated with the University of Arts in Poznań. The exhibition shines a light on the creative and didactic phenomenon of Rajmund T. Hałas. The professor is important not only for his alma mater, the PWSSP(Currently UAP), but above all else, for the history of polish design. He learned the ropes of the art of carpentry in his family town, Krobia.

Currently, his family factory hosts the Museum of Woodwork and local folklore led by Rajmund Teofil Hałas’ Fundacja Ziemi Krobskiej. During his academic years in Poznań Rajmund T. Hałas studied under prof. Jerzy Staniszkis, prof. Jan Bogusławski, prof. Jan Węcławski, and prof. Jan Cieśliński.

The professor has himself shaped generations of designers, including his first assistant Jadwiga Filipiak, Tomasz Matuszewski, Sylwester Kluś, Jacek Patyk, and Bogumiła Jung. The generation of designers that came right after were, among others: Bogdan Cieślak, Tomasz Wojtkowiak, Dorota Koziara, Tomasz Augustyniak, Mikołaj Wierszyłowski. One of the more important milestones in the history of the University was 1971, when Rajmund T. Hałas created the Department of Industrial Form Design at PWSSP, later transformed into the Department of Industrial Design.

The essence of Rajmund T. Hałas’ work is the way his creative activities are intertwined with one another: design, didactics, art, and the development of the area of his expertise. Through a selection of furniture designs from the 50’s and 60’s we’re showing both the mass-produced ones, like part of the Type 1329 set, prototypes of the seats that haven’t made it to production, and the 2013 reeditions of his furniture. Since the late 50’s Rajmund T. Hałas has worked for the furniture industry, designing “New Furniture Projects” for the CORM(Later OBROM). He’s created numerous designs that the Union of Furniture Industry in Poznań has put in their catalogues. After being presented at domestic fairs, the professor’s designs have been bought and introduced to mass production. Some of the designs had survived in records, mockups, and prototypes; a few of them ended up in private collections. Based on said mockups, or just the schematics, nowymodel.org has developed and began the producion of three groups of furniture, from the Adjustable Height Bookcase in 2013, through the Coffee and Cigarettes coffee table, to the IMUGO stool.

Professor Zdzisław Kępiński, in his summary of the 50’s says: “furniture, as a field of study, was becoming an indicator of the practical functions of a room, thus becoming part of architecture (…) operating as modern architectural integration.”. He also remarks that it is since the 50’s that the term of so-called Poznań School in furniture design has been coined – a term that was still widely used as of 1971. An another name for this phenomenon, in which Rajmund T. Hałas has played a key role, is the Poznań School of Furniture. [1]

The exhibitions brings back the parallel areas of the professor’s active work towards the development of design. Rajmund T. Hałas has founded KOŁO, a group consisting of Czesław Kowalski, Leonard Kuczma, and Janusz Różański. In 1960, said group of designers had initiated numerous actions leading to the advancement of design as a whole. They’ve began working to organize a Furniture Triennale in Poznań. Less than 20 years later (1978), an Organisational Committee of the I International Furniture Triennale has been brought to life. The 1980 Poznań International Fair has hosted the I Internaional Furniture Triennale, a platform for intercultural exchange for designers, technologists, producers, and critics, with Witold Gyurkovich as the head of its office.

In 1980, Carlo Bartoli, one of the Triennale’s jury wrote: Furniture and household items are full of meanings perceivable through their form. Currently they are a reflection of the history of civilisation and techniques of the societies that manufactured them, and the way they’re used shows the evolution of customs in our society. (…) The shape of an item is like a word in spoken language – one needs to know the rules of word linking in order to speak. Analogically, to design furniture, the knowledge of the rules of form is neccessary, both from the expression’s and the technique’s point of view.”[2]. Perhaps the ZAPIS Rajmund T. Hałas will become a spark to reignite the – still valid – idea of the Furniture Triennale in Poznań?

 

[1]  Zdzisław Kępiński,  1919-1969 PWSSP in Poznań,  1971 r.

[2]  Carlo Bartoli, Furniture Triennale Catalogue, 1980 r.

 

 

Posted on

Wystawa w Galerii Design UAP w Poznaniu

ZAPIS. Rajmund T. Hałas

2.06.2017 – 13.07.2017
wernisaż 2.06., godz. 18:00
finisaż 13.07., godz. 19:00
galeria Design UAP
ul. Wodna 24

kurator: Katarzyna Laskowska
wsparcie projektowe: Mateusz Słociński
koordynacja: Julia Błaszczyńska
współpraca: nowymodel.org

„Projektowanie w całym swoim procesie jest sztuką podejmowania decyzji. Tym trafniej będzie podejmowana, im bardziej rozległa jest wiedza projektanta i im bardziej wolny jest sposób myślenia”.

R.T. Hałas, „Poznańska szkoła mebla, kilka refleksji”.

ZAPIS. Rajmund T. Hałas jest pierwszą z cyklu wystaw, których celem jest prezentacja dorobku wielkopolskich projektantów związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Wystawa przybliża fenomen twórczy i dydaktyczny Rajmunda T. Hałasa. Profesor  jest ważną postacią nie tylko dla rozwoju swojej macierzystej uczelni PWSSP (obecnie UAP), ale przede wszystkim odgrywa znaczną rolę w historii polskiego wzornictwa. Pierwsze tajniki związane ze sztuką stolarstwa poznawał w rodzinnej w Krobi.
Obecnie w rodzinnej fabryce mebli mieści się Muzeum Stolarstwa i Biskupizny prowadzone przez Fundację Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa. Studiując w Poznaniu Rajmund T. Hałas był uczniem prof. Jerzego Staniszkisa, prof. Jana Bogusławskiego, prof. Jana Węcławskiego i prof. Jana Cieślińskiego.
Sam wykształcił pokolenia osobowości projektowych, w tym swoją pierwszą asystentkę Jadwigę Filipiak, Tomasza Matuszewskiego, Sylwestra Klusia, Jacka Patyka i Bogumiłę Jung.
Kolejne pokolenie projektantów to m in. Bogdan Cieślak, Tomasz Wojtkowiak, Dorota Koziara, Tomasz Augustyniak, Mikołaj Wierszyłowski. Ważnym wydarzeniem dla historii szkoły było powołanie przez Rajmunda T. Hałasa w PWSSP w 1971 roku Katedry Projektowania Form Przemysłowych przekształconej później w Katedrę Wzornictwa Przemysłowego.

Istotą twórczości Rajmunda T. Hałasa jest przenikanie się obszarów aktywności twórczej: projektowanie, dydaktyka, sztuka oraz rozwój dyscypliny wzornictwo. Poprzez wybrane projekty mebli z lat 50. i 60. XX wieku pokazujemy na wystawie zarówno te masowo wytwarzane – fragment kompletu Typ 1329, prototypy siedzisk nie wprowadzonych do produkcji oraz reedycje mebli dostępne od 2013 roku. Od drugiej połowy lat 50. XX wieku Rajmund T. Hałas pracował dla przemysłu meblarskiego, projektując „Nowe wzory mebli” dla Centralnego Ośrodka Rozwoju Meblarstwa w Poznaniu (CORM) później OBROM. Powstało wiele projektów, które Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu wprowadzało do swoich katalogów. Po prezentacji na targach krajowych, projekty profesora były kupowane przez zakłady produkcyjne i wdrażane do masowej produkcji. Część wzorów mebli przetrwała na poziomie dokumentacji oraz modeli i prototypów. Kilka egzemplarzy obecnie stanowi część prywatnych kolekcji. Na podstawie tychże modeli, czy jedynie projektów firma nowymodel.org opracowała i wprowadziła do produkcji trzy grupy mebli, poczynając od Regału o zmiennych wysokościach w 2013 roku, po stolik kawa i papierosy oraz w kolejnych latach taboret IMUGO.

Profesor Zdzisław Kępiński podsumowując dekadę 50-60 stwierdza: „kierunek mebel stawał się wykładnikiem funkcji praktycznych pomieszczenia, stawał się zatem częścią architektury (…) na zasadzie nowoczesnej integracji architektonicznej”. Zauważa też, że od tego okresu utrwala się pojęcie tzw. szkoły poznańskiej w meblarstwie, które od tej pory (1971) jest powszechnie używane. Inna nazwa tego samego zjawiska, w którym Rajmund T. Hałas odgrywa znaczną rolę to „poznańska szkoła mebla”.[1]

Wystawa przypomina równoległe obszary aktywnej pracy profesora na rzecz rozwoju dyscypliny wzornictwo. Rajmund T. Hałas był założycielem grupy KOŁO, w skład którego wchodzili Czesław Kowalski, Leonard Kuczma i Janusz Różański. Ta grupa projektantów w 1960 roku zainicjowała działania na rzecz rozwoju dyscypliny wzornictwo i rozpoczęli prace nad organizacją Triennale Mebla w Poznaniu. Po niespełna dwudziestu latach (1978) powołano Komitet Organizacyjny I Międzynarodowego Triennale Mebla. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1980 roku odbyło się I Międzynarodowe Triennale Mebla, które było platformą wymiany międzykulturowej dla środowiska projektantów, technologów, producentów i krytyków. Kierownikiem biura Pierwszego Triennale Mebla był Witold Gyurkovich.

Carlo Bartoli,  jeden z członków jury Triennale Mebla pisał w 1980 roku: „Meble i sprzęty domowe są pełne znaczeń dostrzegalnych przez swoją formę. Obecnie reprezentują one historie cywilizacji i technik tych społeczeństw, które je wytworzyły, a sposób ich aktualnego użytkowania ukazuje ewolucję obyczajów w naszym społeczeństwie. (…) Kształt przedmiotów jest jak słowa języka mówionego, by mówić potrzebna jest znajomość reguł łączenia wyrazów. Analogicznie, aby projektować meble niezbędna jest znajomość reguł rządzących formą, tak z punktu widzenia ekspresji, jak i techniki”[2]. A może wystawa ZAPIS Rajmund. T. Hałas stanie się impulsem do kontynuacji wciąż aktualnej idei Triennale Mebla w Poznaniu ?

[1]  Zdzisław Kępiński,  1919-1969 Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu,  1971 r.

[2]  Carlo Bartoli, Katalog Triennale Mebla, 1980 r.

 

Posted on

Fotorelacja z warsztatów designu dla dzieci, organizowanych przez nowymodel.org w Starym Browarze w Poznaniu.

Fotorelacja z warsztatów designu dla dzieci, organizowanych przez nowymodel.org  w Starym Browarze w Poznaniu.

28 i 29 stycznia odbyły się pierwsze z cyklu zajęcia dla dzieci. Poprowadzi je Cyryla Zakrzewskiego, uczestnika licznych wystaw w kraju i za granicą (Japonia, Włochy, Słowenia, Austria), autora stałych instalacji w przestrzeni publicznej m.in. w Poznaniu i Tokio, absolwenta Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP w Poznaniu.

Uczestnicy warsztatów tworzyli lampy z papieru pochodzącego z recyclingu.

Kiedy: 28 stycznia (godz. 11:00-13:00 i 14:00-16:00), 29 stycznia (godz. 11:00-13:00)
Miejsce: Atrium +1
Dla kogo: dzieci od lat 5, praca w grupach do 15 osób.

 

Dziękujemy Staremu Browarowi za udostępnienie zdjęć z warsztatów.

 

Posted on

nowymodel.org makersLab w Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu.

Zapraszamy do Starego Browaru w Poznaniu

nowymodel.org makersLab w Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu.

Projekty Mistrzów (Rajmunda Teofila Hałasa oraz Bogusławy i Czesława Kowalskich), a także designerów młodszego pokolenia współpracujących z naszą fundacją można zobaczyć i zakochać się w nich od pierwszego wejrzenia albo przetestować, oswoić, polubić i… zamówić:)
Gdzie: Stary Browar / ul. Półwiejska 42 / Poznań / Atrium +1 (balkon)

 

Posted on

Wystawa i otwarte warsztaty: „Razem z Markiem Cecułą poszukujemy identyfikacji Poznania”

Galeria sztuki ROZRUCH, ul. Jackowskiego 5-7

Otwarte WARSZTATY:
„Szukamy identyfikacji Poznania”
10 grudnia, od godziny 13 do 18
Do warsztatów można dołączyć w każdej chwili

WERNISAŻ i OMÓWIENIE prac projektowych przez Marka Cecułą:
10 grudnia, godz. 19

Wystawę można oglądać od 10 do 16 grudnia 2016 w godzinach od 15 do 18.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznania.

WYSTAWA: „Razem z Markiem Cecułą poszukujemy identyfikacji Poznania”

Serdecznie zapraszamy na wystawę nowoczesnej porcelany zaprojektowanej przez Marka Cecułę oraz jego studio projektowe Modus Design prezentującą obiekty porcelanowe wykonane z myślą o Poznaniu i jego promocji poprzez design.

Na wystawie pokażemy również meble i inne obiekty użytkowe zaprojektowane przez twórców współpracujących z fundacją Nowymodel. Między innymi prace Cyryla Zakrzewskiego, Ronena Kadushina, Karola Starczewskiego, Michała Dumina. Prezentowane będą również klasyki polskiego designu zaprojektowane przez wielkopolskich projektantów, przywrócone do życia przez fundację nowymodel.org: Regał o zmiennych wysokościach i stolik projektu prof. Rajmunda Teofila Hałasa, oraz „Krzesło Kowalskich” projektu Bogusławy i Czesława Kowalskich.

Poznański ratusz ogłosił jesienią konkurs na logo do hasła Wolne Miasto Poznań, rozpoczynając w ten sposób szerszą dyskusję o wizerunku i identyfikacji wizualnej naszego miasta.
Co zamiast „miasta know how” i osławionej gwiazdki? Z czym Poznaniacy i Poznanianki mogliby się utożsamić? Jak warto promować dziś nasze miasto?

Jednymi ze specyficznych motywów, konotowanych w świadomości Polaków z regionem są poznańska pyra, koziołki czy rogale marcińskie… Z drugiej strony, Poznań jest miastem, które może się pochwalić wieloletnią tradycją designu, rzemiosła i ogólnie – wyrobów kultury materialnej.

Idąc tym tropem, przy okazji współpracy fundacji nowymodel.org z Modus Design i fabryką porcelany w Ćmielowie., udało nam się nakłonić charyzmatycznego i prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego projektanta – Marka Cecułę – do zaprojektowania unikalnych obiektów porcelanowych nawiązujących do symboliki i tradycji Poznania.

Jakie to będą obiekty? Przyjdźcie i przekonajcie się sami.

WARSZTATY:
Uczestnicy będą mogli zmierzyć się z zadaniami i zagadnieniami projektowymi dotyczącymi miasta i jego problemów, w szczególności związanymi z identyfikacją wizualną, korzystając z asysty merytorycznej ze strony osób prowadzących warsztaty z Fundacji nowymodel.org. Prace zostaną rozwieszone na sznurkach – w formule warsztatowej „prania designu” – i staną się ciekawym obiektem merytoryczno-przestrzennym. Formuła warsztatów inspirowana jest plenerami prowadzonymi przez jednego z mistrzów wielkopolskiego wzornictwa – Profesora Rajmunda Teofila Hałasa. Profesor zachęcał swoich studentów do twórczego myślenia wszystkimi możliwymi sposobami. Jednym z nich było właśnie owo „pranie” czyli próba spojrzenia na design zupełnie nowym okiem: jakby się bardzo zabrudził od plam rutyny, jakby zesztywniał od kurzu, jakby zszarzał i wyblakł…

Zwieńczeniem całego procesu będą konsultacje projektowe – omówienie prac – realizowane przez znanych projektantów, m.in. Marka Cecułę, Edytę Cieloch, Cyryla Zakrzewskiego oraz dyskusja.

MAREK CECUŁA:
Światowej sławy artysta, ceramik, pedagog i kurator. Jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego designu, uroczy erudyta o renesansowych wręcz horyzontach. Projektant ceramiki użytkowej, traktujący ją także jako medium do wyrażania ważkich artystycznych komunikatów. W jego twórczości granice między wzornictwem, rzemiosłem i rzeźbą właściwie nie istnieją. Spotkanie z Markiem Cecułą to intelektualna uczta: jego liczne doświadczenia, podróże, pasja, z jaką traktuje pracę i sztukę, ciekawość świata i radość wynikająca z poznawania go wciąż na nowo sprawiają, że rozmowa może trwać w nieskończoność. Niezależnie od tego, czy artysta mówi o swoim nowym projekcie, o odkrytym znienacka materiale, który go właśnie inspiruje, o współczesnym teatrze czy dawnej muzyce albo orientalnej kuchni – wszystko staje się fascynującą przygodą. Urodził się 23 kwietnia 1944 roku w Częstochowie, mieszkał w Kielcach. Miał 16 lat, kiedy wyemigrował do Izraela. Potem była Brazylia, a od 1976 roku Nowy Jork.Tam założył studio Modus Design oraz galerię Contemporary Porcelain. Był dziekanem Wydziału Ceramiki w Parsons School of Design w Nowym Jorku (1985-2004),profesorem gościnnym w National Academy of the Arts w Bergen (2004-2010). Pod koniec lat 90. przeniósł do Polski swoje Modus Design. W 2012 roku otworzył Design Centrum Kielce, a rok później Ćmielów Design Studio, którego jest dyrektorem artystycznym. Wszystkiego, co wie o ceramice (a wie mnóstwo!), nauczył się „w drodze”, zbierając doświadczenia na różnych kontynentach.

 

Posted on

Fotel obrotowy KAL projektu Aleksandra Kuczmy

 

Fotel obrotowy KAL projektu Aleksandra Kuczmy z 1979 roku został wyprototypowany w OBROM-ie pod koniec lat 70. w kilku wersjach materiałowych.

Od stycznia 2013 roku zespół nowymodel.org opracowuje z prof. Aleksandrem Kuczmą nową technologię dla fotela KAL.

Produkt zostanie wprowadzony do produkcji pod koniec 2013 roku i będzie dostępny na www.nowymodel.org.