Posted on

Krzesło Kowalskiego – wernisaż

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy „Krzesło Kowalskich”.

wernisaż: 22 czerwca 2017, czwartek, godz. 19.00
wystawa trwa do 29 czerwca 2017

kuratorzy: Cyryl Zakrzewski/ Piotr Szpilski

SH Studio / Wilcza 44 / Warszawa

godziny otwarcia: poniedziałek 13.00- 19.00, wtorek- piątek 11.00-19.00, sobota 14:00- 18:00

Klasyczne krzesło projektu sławnego małżeństwa poznańskich designerów i architektów wnętrz, Bogusławy i Czesława Kowalskich, stanowiło pierwotnie część ich legendarnego w okresie PRL zestawu meblościanek, jednak nigdy nie trafiło do produkcji. Dopiero dzięki nowymodel.org zyskało swój materialny kształt.

Lekkie, smukłe i stylowe. Każdy egzemplarz krzesła wykonywany jest ręcznie, z giętej sklejki z bukowego drewna, oklejonej naturalnym kasztanowym fornirem, dzięki czemu różni się odcieniem i usłojeniami.

Krzesło Kowalskich, jest idealnym przykładem tego, jak wizja nowoczesności sprzed ponad 60 lat dzięki swojej prostocie, ergonomiczności i innowacyjności, nadal pozostaje aktualna, a polskie wzornictwo jest istotnym elementem wspólnej tożsamości.

 

 

Posted on

Exhibition at UAP Design Gallery in Poznan

ZAPIS. Rajmund T. Hałas

2.06.2017 – 13.07.2017
Opening day: 2.06., 18:00
Closing day: 13.07., 19:00
Galeria Design UAP
Ul. Wodna 24
Curator: Katarzyna Laskowska
Planning Support: Mateusz Słociński
Coordinator: Julia Błaszczyńska
In collaboration with: nowymodel.org

 

“Designing, in whole it’s process is an art of decision-making. The wider the knowledge of the designer, and the freer the way they think, the more accurate a decision will be made. ”

R.T. Hałas, „Poznańska szkoła mebla, kilka refleksji”.

R.T. Hałas, „Poznańska szkoła mebla, kilka refleksji”.

ZAPIS. Rajmund T. Hałas is the first of a series of exhibitions presenting the output of Wielkopolska’s designers associated with the University of Arts in Poznań. The exhibition shines a light on the creative and didactic phenomenon of Rajmund T. Hałas. The professor is important not only for his alma mater, the PWSSP(Currently UAP), but above all else, for the history of polish design. He learned the ropes of the art of carpentry in his family town, Krobia.

Currently, his family factory hosts the Museum of Woodwork and local folklore led by Rajmund Teofil Hałas’ Fundacja Ziemi Krobskiej. During his academic years in Poznań Rajmund T. Hałas studied under prof. Jerzy Staniszkis, prof. Jan Bogusławski, prof. Jan Węcławski, and prof. Jan Cieśliński.

The professor has himself shaped generations of designers, including his first assistant Jadwiga Filipiak, Tomasz Matuszewski, Sylwester Kluś, Jacek Patyk, and Bogumiła Jung. The generation of designers that came right after were, among others: Bogdan Cieślak, Tomasz Wojtkowiak, Dorota Koziara, Tomasz Augustyniak, Mikołaj Wierszyłowski. One of the more important milestones in the history of the University was 1971, when Rajmund T. Hałas created the Department of Industrial Form Design at PWSSP, later transformed into the Department of Industrial Design.

The essence of Rajmund T. Hałas’ work is the way his creative activities are intertwined with one another: design, didactics, art, and the development of the area of his expertise. Through a selection of furniture designs from the 50’s and 60’s we’re showing both the mass-produced ones, like part of the Type 1329 set, prototypes of the seats that haven’t made it to production, and the 2013 reeditions of his furniture. Since the late 50’s Rajmund T. Hałas has worked for the furniture industry, designing “New Furniture Projects” for the CORM(Later OBROM). He’s created numerous designs that the Union of Furniture Industry in Poznań has put in their catalogues. After being presented at domestic fairs, the professor’s designs have been bought and introduced to mass production. Some of the designs had survived in records, mockups, and prototypes; a few of them ended up in private collections. Based on said mockups, or just the schematics, nowymodel.org has developed and began the producion of three groups of furniture, from the Adjustable Height Bookcase in 2013, through the Coffee and Cigarettes coffee table, to the IMUGO stool.

Professor Zdzisław Kępiński, in his summary of the 50’s says: “furniture, as a field of study, was becoming an indicator of the practical functions of a room, thus becoming part of architecture (…) operating as modern architectural integration.”. He also remarks that it is since the 50’s that the term of so-called Poznań School in furniture design has been coined – a term that was still widely used as of 1971. An another name for this phenomenon, in which Rajmund T. Hałas has played a key role, is the Poznań School of Furniture. [1]

The exhibitions brings back the parallel areas of the professor’s active work towards the development of design. Rajmund T. Hałas has founded KOŁO, a group consisting of Czesław Kowalski, Leonard Kuczma, and Janusz Różański. In 1960, said group of designers had initiated numerous actions leading to the advancement of design as a whole. They’ve began working to organize a Furniture Triennale in Poznań. Less than 20 years later (1978), an Organisational Committee of the I International Furniture Triennale has been brought to life. The 1980 Poznań International Fair has hosted the I Internaional Furniture Triennale, a platform for intercultural exchange for designers, technologists, producers, and critics, with Witold Gyurkovich as the head of its office.

In 1980, Carlo Bartoli, one of the Triennale’s jury wrote: Furniture and household items are full of meanings perceivable through their form. Currently they are a reflection of the history of civilisation and techniques of the societies that manufactured them, and the way they’re used shows the evolution of customs in our society. (…) The shape of an item is like a word in spoken language – one needs to know the rules of word linking in order to speak. Analogically, to design furniture, the knowledge of the rules of form is neccessary, both from the expression’s and the technique’s point of view.”[2]. Perhaps the ZAPIS Rajmund T. Hałas will become a spark to reignite the – still valid – idea of the Furniture Triennale in Poznań?

 

[1]  Zdzisław Kępiński,  1919-1969 PWSSP in Poznań,  1971 r.

[2]  Carlo Bartoli, Furniture Triennale Catalogue, 1980 r.

 

 

Posted on

Wystawa w Galerii Design UAP w Poznaniu

ZAPIS. Rajmund T. Hałas

2.06.2017 – 13.07.2017
wernisaż 2.06., godz. 18:00
finisaż 13.07., godz. 19:00
galeria Design UAP
ul. Wodna 24

kurator: Katarzyna Laskowska
wsparcie projektowe: Mateusz Słociński
koordynacja: Julia Błaszczyńska
współpraca: nowymodel.org

„Projektowanie w całym swoim procesie jest sztuką podejmowania decyzji. Tym trafniej będzie podejmowana, im bardziej rozległa jest wiedza projektanta i im bardziej wolny jest sposób myślenia”.

R.T. Hałas, „Poznańska szkoła mebla, kilka refleksji”.

ZAPIS. Rajmund T. Hałas jest pierwszą z cyklu wystaw, których celem jest prezentacja dorobku wielkopolskich projektantów związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Wystawa przybliża fenomen twórczy i dydaktyczny Rajmunda T. Hałasa. Profesor  jest ważną postacią nie tylko dla rozwoju swojej macierzystej uczelni PWSSP (obecnie UAP), ale przede wszystkim odgrywa znaczną rolę w historii polskiego wzornictwa. Pierwsze tajniki związane ze sztuką stolarstwa poznawał w rodzinnej w Krobi.
Obecnie w rodzinnej fabryce mebli mieści się Muzeum Stolarstwa i Biskupizny prowadzone przez Fundację Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa. Studiując w Poznaniu Rajmund T. Hałas był uczniem prof. Jerzego Staniszkisa, prof. Jana Bogusławskiego, prof. Jana Węcławskiego i prof. Jana Cieślińskiego.
Sam wykształcił pokolenia osobowości projektowych, w tym swoją pierwszą asystentkę Jadwigę Filipiak, Tomasza Matuszewskiego, Sylwestra Klusia, Jacka Patyka i Bogumiłę Jung.
Kolejne pokolenie projektantów to m in. Bogdan Cieślak, Tomasz Wojtkowiak, Dorota Koziara, Tomasz Augustyniak, Mikołaj Wierszyłowski. Ważnym wydarzeniem dla historii szkoły było powołanie przez Rajmunda T. Hałasa w PWSSP w 1971 roku Katedry Projektowania Form Przemysłowych przekształconej później w Katedrę Wzornictwa Przemysłowego.

Istotą twórczości Rajmunda T. Hałasa jest przenikanie się obszarów aktywności twórczej: projektowanie, dydaktyka, sztuka oraz rozwój dyscypliny wzornictwo. Poprzez wybrane projekty mebli z lat 50. i 60. XX wieku pokazujemy na wystawie zarówno te masowo wytwarzane – fragment kompletu Typ 1329, prototypy siedzisk nie wprowadzonych do produkcji oraz reedycje mebli dostępne od 2013 roku. Od drugiej połowy lat 50. XX wieku Rajmund T. Hałas pracował dla przemysłu meblarskiego, projektując „Nowe wzory mebli” dla Centralnego Ośrodka Rozwoju Meblarstwa w Poznaniu (CORM) później OBROM. Powstało wiele projektów, które Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu wprowadzało do swoich katalogów. Po prezentacji na targach krajowych, projekty profesora były kupowane przez zakłady produkcyjne i wdrażane do masowej produkcji. Część wzorów mebli przetrwała na poziomie dokumentacji oraz modeli i prototypów. Kilka egzemplarzy obecnie stanowi część prywatnych kolekcji. Na podstawie tychże modeli, czy jedynie projektów firma nowymodel.org opracowała i wprowadziła do produkcji trzy grupy mebli, poczynając od Regału o zmiennych wysokościach w 2013 roku, po stolik kawa i papierosy oraz w kolejnych latach taboret IMUGO.

Profesor Zdzisław Kępiński podsumowując dekadę 50-60 stwierdza: „kierunek mebel stawał się wykładnikiem funkcji praktycznych pomieszczenia, stawał się zatem częścią architektury (…) na zasadzie nowoczesnej integracji architektonicznej”. Zauważa też, że od tego okresu utrwala się pojęcie tzw. szkoły poznańskiej w meblarstwie, które od tej pory (1971) jest powszechnie używane. Inna nazwa tego samego zjawiska, w którym Rajmund T. Hałas odgrywa znaczną rolę to „poznańska szkoła mebla”.[1]

Wystawa przypomina równoległe obszary aktywnej pracy profesora na rzecz rozwoju dyscypliny wzornictwo. Rajmund T. Hałas był założycielem grupy KOŁO, w skład którego wchodzili Czesław Kowalski, Leonard Kuczma i Janusz Różański. Ta grupa projektantów w 1960 roku zainicjowała działania na rzecz rozwoju dyscypliny wzornictwo i rozpoczęli prace nad organizacją Triennale Mebla w Poznaniu. Po niespełna dwudziestu latach (1978) powołano Komitet Organizacyjny I Międzynarodowego Triennale Mebla. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1980 roku odbyło się I Międzynarodowe Triennale Mebla, które było platformą wymiany międzykulturowej dla środowiska projektantów, technologów, producentów i krytyków. Kierownikiem biura Pierwszego Triennale Mebla był Witold Gyurkovich.

Carlo Bartoli,  jeden z członków jury Triennale Mebla pisał w 1980 roku: „Meble i sprzęty domowe są pełne znaczeń dostrzegalnych przez swoją formę. Obecnie reprezentują one historie cywilizacji i technik tych społeczeństw, które je wytworzyły, a sposób ich aktualnego użytkowania ukazuje ewolucję obyczajów w naszym społeczeństwie. (…) Kształt przedmiotów jest jak słowa języka mówionego, by mówić potrzebna jest znajomość reguł łączenia wyrazów. Analogicznie, aby projektować meble niezbędna jest znajomość reguł rządzących formą, tak z punktu widzenia ekspresji, jak i techniki”[2]. A może wystawa ZAPIS Rajmund. T. Hałas stanie się impulsem do kontynuacji wciąż aktualnej idei Triennale Mebla w Poznaniu ?

[1]  Zdzisław Kępiński,  1919-1969 Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu,  1971 r.

[2]  Carlo Bartoli, Katalog Triennale Mebla, 1980 r.

 

Posted on

Nominacja dla regału prof. Hałasa – Dobry Wzór 2016 / najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku

 

regał prof. Hałasa Dobry Wzór 2016Produkt z serii „Ikony polskiego designu”.
Regał o zmiennych wysokościach – zaprojektowany w 1959 roku przez prof. Rajmunda Teofila Hałasa, nieżyjącego mistrza polskiego designu (plastyka, architekta i projektanta mebli) został nominowany przez ekspertów do udziału w konkursie na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku Dobry Wzór 2016. r. Regał został wdrożony do produkcji przez nowymodel.org 3 lata temu.

Zapisz

 

Posted on

Kolejna myśl Profesora Hałasa materializuje się za naszą sprawą

 

taboret drewniany design prof. hałas

Produkt z serii „Ikony polskiego designu”.
Nasza kolekcja mebli zaprojektowanych przez Profesora Rajmunda Teofila Hałasa poszerzyła się o taboret IMUGO. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że jest formą dojrzałą i skończoną, a równocześnie lekką jak skrzydła owada, subtelną, wdzięczną. Praca nad nim była przyjemnością. Mistrzu, dziękujemy!
Taborety IMUGO różnią się kolorami stelaża i siedziska. Stelaż występuje w dwóch kolorach: białym i naturalnym kolorze drewna bukowego. Siedziska dostępne będą w kolorach: naturalnym fornirowanym, białym i seledynowym.
Taborety oklejone naturalnym kasztanowym fornirem, różnią się przez to odcieniem i usłojeniami. Drewno jest piękne bo jest zmienne.
nowymodel.org jako pierwszy udostępnia projekty.
Materiał: lite drewno bukowe, siedzisko – sklejka
Kolor: stelaż – malowany lub naturalny kolor buku,
siedzisko – sklejka malowana lub fornirowana (orzech włoski)
Wymiary: 44 x 39 x 28 cm
Waga: 1,8 kg

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz